26 Jan 2021

 今日心情幾靚..我決定今日要食好啲...由早餐開始...


下晝出去發掘下新野...搵到呢間三餸飯唔錯...


今晚繼續罷工...買外賣壽司食...2 則留言: