7 Jul 2020

今日諗住轉下口味...食KFC...公司有人確診...公司突然間要關閉..我哋要撤退..


返到屋企都成點幾...好肚餓...拿拿聲買野食...


食左兩餐junk food...今晚煮健康一啲...4 則留言: