19 Feb 2020

冇乜時間..食啲簡單野..完成上晝嘅工作...求其煮啲野...跟住落街入貨..


兩日冇出街.. 消耗左屋企好多存貨...


慳左幾日錢...今晚可以食好啲..有鮑魚有豆苗.. 😆..4 則留言: