24 Jan 2020

豐富早餐...第N次行二奶巷....


今日嘗試再去買口罩...但全怡保嘅屈臣氏都冇晒..
我地去左幾間...都見到香港人入去問...


行到腳都軟埋...又買唔到幾多口罩..都係去食野算..


下晝去朋友屋企坐..結果又係食食食...第一次喺馬來西亞過農曆新年...
食團年飯原來係有煙花助興...8 則留言: