2 Apr 2015

又比個借口自己...放假前食好少少.....繼續都係canteen三餸飯.....我諗我已經到左食乜都一樣味道嘅地步....


今晚又有朋友幫我補祝生日.....去左呢個幾特別嘅地方.....
饒宗頤文化館.....前身好似係荔枝角醫院......


我地喺裡面間銀杏館食......呢度有中餐有西餐.....食物水準一般啦....
不過裡面啲服務員多數都係叔叔伯伯.....全部都好nice.....好好人...


今晚隨左幫我補祝之外....仲有另一位朋友都係生日.....
所以 Mr I + Mr T......變成 Mr IT..........多謝晒咁多位...2 則留言: