6 Jan 2015

因為pantry有好多人迫住o係度.......所以唔方便整麥皮......今日就食 B 餐啦.......尋日出左去食飯.....個飯盒放左o係雪櫃冇食.....今日食番......


放工趕得切返旺角食tea當晚飯.......咁樣狂奔.....都只係慳左杯豆漿錢....其實都幾無謂....哈哈...


食飽去書局行下......真係睇到D 旅遊書.....都即刻想飛.....15 則留言: