8 Oct 2014

今晚要入院檢查....今日嘅餐單....粥粥粥...
早餐白粥...午餐都係白粥...


夜晚入到醫院仲慘....得番粥水....


今晚仲要飲瀉藥...痾足一晚...唔知聽日出院會唔會瘦D呢?7 則留言: