25 Jan 2014

唔使返工....竟然又一早醒左....不過起身食個麵之後....又繼續再訓過...哈哈...


Stan新居入伙....請左我去housewarming.....多謝邀請.....


傾下講下.....都已經夜晚.....所以食埋晚飯先走.....去左富善邨o既冬菇亭.....6 則留言: