17 Aug 2017

我以為自己未瞓醒啫...原來水吧哥哥都一樣...呢頭自己把口話堂食...但倒入外賣碗...

15 Aug 2017

一到暑假...就多左好多細路黎我公司食早餐....越等越晏先有得食...

14 Aug 2017

一去到canteen...竟然遇著有人買幾十份早餐...結果只有等...等.....等...

13 Aug 2017

尋晚太夜瞓...今日一瞓就瞓到十一點...
去左有會員半價嘅酒店餐廳飲茶..當係brunch..